Dick Metselaar (55) is voorzitter van het Humanistisch Verbond en tevens was hij van 2005 tot 2007 de eerste stadsdichter van Deventer. Helaas zijn z’n gedichten tot nu toe nog niet in een bundel verschenen. Dick Metselaar is manager sociaal programma Rivierenwijk bij woningcorporatie Rentree en woont sinds 1990 in Deventer.

1 13 1

‘Mijn reden om ambassadeur te willen zijn voor de Dag van de Dialoog is vooral omdat ik de doelstellingen zo herken in het Humanisme. Een paar jaar geleden hebben we vanuit het Humanistisch Verbond het initiatief genomen om een Raad voor Levensbeschouwingen op te zetten. De ambitie was om verschillende groeperingen met elkaar in contact te brengen zodat je elkaar beter leerde kennen. Waardoor je ook allerlei verkeerde aannames kon wegnemen. Een andere reden was op de actualiteit inspelen als dat echt nodig was. Dat je elkaar als levensbeschouwelijke organisaties snel kunt vinden bij calamiteiten en diensten kunt verlenen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan de busramp destijds van de Scheg en de vuurwerkramp in Enschede. Dit paste heel goed bij het Humanisme, omdat het Humanisme geen vaste set van dogma’s en leefregels is maar juist de aanmoediging om door middel van dialoog en kennisverwerving je denken wat bij te stellen en te proberen met anderen samen te leven op basis van gelijkheid. En dat vind ik ook een voorwaarde van de dialoog, dat van iedereen verwacht wordt dat hij open en onbevooroordeeld het gesprek aangaat met de anderen. En wat ik het aantrekkelijke vind aan deze dag is dat je probeert mensen bij elkaar te brengen die dat van nature misschien niet zo snel zouden doen. Zo worden er groepen samengesteld die heel divers zijn, naar afkomst, leeftijd, sekse, levensovertuiging, politieke oriëntatie. En wat ik zelf belangrijk vind, is dat niet je afkomst centraal staat, maar je toekomst, waar je naartoe gaat. Dit vind ik terug in de Dag van de Dialoog. Ik doe zelf ook als gespreksleider mee met deze Dag van de Dialoog.
In mijn eigen leven probeer ik zoveel mogelijk een ander ruimte te geven. Thuis heb ik twee pubers van zestien en achttien. Van een dialoog is dan niet altijd sprake. Maar ook dan probeer ik ze wel die ruimte te geven. Opvoeden is voor mij vooral begeleiden.
Als je me vraagt of ik meer van de dialoog of de discussie ben, moet ik eerlijk bekennen dat ik wel meer een man van de discussie ben. Maar ik houd niet strak vast aan meningen. Ik ben ook wel iemand van het harmoniemodel. En ook in conflictsituaties ga ik zoveel mogelijk in gesprek met mensen, zoek naar wat hen drijft en motiveert en probeer dan tot oplossingen te komen.
Bij de Dag van de Dialoog zal ik me focussen op de dialoogregels, dan raak je niet in een discussie verzeild.
Hoe ik een echte dialoog zou kenschetsen? Een dialoog is vrij van macht, er is geen groot belang bij een van de partijen, geen behoefte om elkaar te overtuigen, er is wederkerigheid, nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling in elkaars motieven. Daar hoort voor mij ook bij een interesse in het nieuwe, het onverwachte, het kunstzinnige. Dan wordt het spannend.’
Dannie ten Zweege
Please follow and like us: